Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
E休T軲 HAKKI VE 中RENC軱ERE Y諲EL軰 BASKI VE ENGELLEMELER.
24-01-2016 08:42 1136

E休T軲 HAKKI VE 中RENC軱ERE Y諲EL軰 BASKI VE ENGELLEMELER.

 

 

Her insan齨 sahip oldu饀 temel insan haklar齨dan birisidir e餴tim hakk.  K齴 erkek ay齬齧 yap齦madan her insan齨 mutlaka yararlanmas gereken evrensel bir hakt齬.

E餴tim hakk齨齨 alt齨da yatan temel etken insan ki㱮li餴nin tüm yönleriyle geliesinde çok önemli bir faktör ve insanlar齨 kendilerini yam boyunca ihtiyaç duydu饀 bilgi ve beceriyi edinmesidir.

E餴tim hakk para ile sat齦mayan ki㱮nin tam anlam齳la toplumda birey olmas齨 sa餷ayan, onun topluma yararl bir duruma gelme hakk齞齬. Kimse bu haktan al konulamaz hiç kimsenin bu hakk gasp edilemez ve engellenemez. Ki㱮nin bu evrensel ve insani haktan al konulmas, ki㱮yi üretken olmaktan ç齥ar齬, sa餷齥 konusunda özensiz hale getirerek sa餷齨dan al齥oyar. Kendisini ve ailesini korunaks齴 b齬ak齬, kültürel aç齞an zay齠 bir yamama mahkûm eder. Dolay齭齳la e餴tim hakk齨齨 engellenmesi temel insan haklar ihlali anlam齨a gelmektedir.

Son günlerde Malatya 輓önü üniversitesinde okuyan, tamam齨a yak齨 Kürt olan ve yasa d faaliyetlerle ili⺧ilendirilerek okuldan uzakla⺶齬齦an, gözalt齨a al齨arak tutuklanan e餴tim hakk齨dan yoksun b齬ak齦an bu yoksul ö餽encilerin durumu içler ac齭齞齬.

Ö餽enciler ad齨a derne餴mize bauran birçok ö餽enci ailesi ve ö餽enci tek suçlar齨齨 demokratik, yasal gösteri hakk齨 kullanmalar, bas齨 aç齥lamas齨da bulunmalar gibi etkinliklerden sorumlu tutularak suçland齥lar齨, gözalt齨a al齨d齥lar齨 uzun süreli okuldan uzakla⺶齬齦d齥lar齨 dolays齳la hem ailelerin hem de ö餽encilerin telafisi imkâns齴 sonuçlarla karla⺶齥lar齨, geçmi⺶e benzer uygulamalar nedeniyle birçok ailenin çocu饀nu kaybetti餴 bilinmesine ra餸en yürütülen uzakla⺶齬ma, gözalt ve tutuklama furyas齨齨 bilinçli bir uygulamaya dönü⺶üünü ifade etmierdir.

De餴㱮k suçlamalarla okuldan uzakla⺶齬齦an, gözalt ve tutuklamalarla e餴tim hakk engellenen ö餽encilerle ilgili ku⺧usuz ciddi iddialar ve suçlamalarda söz konusu olabilir. Hukuk önünde hiç kimse suç ieme hakk齨a sahip olmad gibi haks齴 bir biçimde suçlu oldu饀na dair ciddi kan齮 olmaks齴齨 suçlanmas, temel haklar齨dan yoksun b齬ak齦mas hukuk devleti ile ba餯aamaktad齬.

輓önü Üniversitesi rektörlüünce okuldan uzakla⺶齬齦an ö餽enciler aras齨da da ha önce mezun olmu, okul lle hiçbir ili⺧isi bulunmayan ö餽encilerin olmas isnat edilen suçun ve uygulanan cezan齨 Üniversite disipliniyle ilgili olmad齨 göstermektedir.

Ayn durum gözalt齨a al齨an ö餽enciler için de geçerlidir. Suçun ve cezan齨 ki㱮selli餴 ilkesine ba餷 kal齨maks齴齨 hukuk ihlal edilerek genel bir konsept içinde çok say齞a ö餽encinin göz alt齨a al齨齪 e餴tim hakk齨dan yoksun b齬ak齦mas iedikleri bir suçtan ötürü olman齨 ötesinde muhtemel ieyebilecekleri suç varsay齧 ile haks齴 yere bir çok ö餽encinin  ma餯ur edilece餴 görülmektedir.  Bu durumun ne suç ve ceza kuram齳la ne de adalet ile ba餯ar bir taraf bulunmamaktad齬.

Top