Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
TワRKンYE誰ンN KADER REFERANDUMU
07-04-2017 14:49 1504

TワRKンYE誰ンN KADER REFERANDUMU

 

 

Türkiye’nin onlarca yl siyasal ve toplumsal kaderini belirleyecek tarihi referanduma bir hafta gibi ksa bir süre kald. Referandumu toplumun önüne getiren siyasal iktidarn, referandumla murat ettii gerçek niyet ve amac ile mevcut ihtirazlar arasnda büyük fark vardr.  Evet, çi cenah farkl açklama ve deerlendirmelerle Türkiye’nin Beka sorunundan yetki karmaas sorununa kadar sebepleri dizerken gerçein böyle olmadn 15 yldr tek bana iktidar olduklarn unuttuklarndan görmek mümkündür. AKP iktidar, Cumhuriyet tarihi boyunca siyasal iktidarlarn üzerinde bilinen vesayetleriyle gerçek iktidar erkini elinde bulunduran merkezlerin tasfiye edilmesiyle tek bana tek lider ahsnda yönetiminin hiçbir alannda karsnda hiçbir engelin bulunmad bir iktidar sürecini yaamaktadr. Dolaysyla yönetim zafiyeti, yetki karmaas, gibi gerekçelere snmasnn hiçbir maddi dayana bulunmamaktadr.

Gerek iç politikada gerek se d diplomatik icraatlarnda muhalefetin uyarlarna ramen 14 yl akn icraatlaryla tek bana hüküm sürmü bir iktidarn her iki alanda yaad hezimetin ve yetmezliklerin nedeni olarak mevcut anayasal düzene, demokratik parlamenter sisteme balamasnn hiçbir makul gerekçesi ve inandrcl bulunmamaktadr. Türk tipi bakanlk sistemiyle amaçlanan ve hedeflenen yeni yönetim biçimi radikal rejim deiiminden baka bir ey olmadn EVET çkmas durumunda hep birlikte yaayacaz.

Getirilmek istenen “yeni Türkiye” otokrasisi on yllar sürecek kaos, çeliki ve derin çatmalarn da kayna olacaktr. Kurgulanmak istenen yeni sistemde farkllklar olmayacaktr. Tek lider tarafndan açkça ifade edildii gibi her ey teklerden ibaret olacaktr.  Farkl ンnanç, Kültür, Etnisite ve deerlere asla tahammül edilmeyecektir.  Sistem hiçbir zaman olmadk kadar Irkç ve mezhepçi olacaktr.  Kuvvetler ayrl denilen evrensel demokratik teamüller tamamen ortadan kaldrlacaktr. Yarg bamszlndan asla söz edilmeyecektir, Yasama ve yürütme tek liderin iki duda arasnda olacaktr. Denge denetleme sisteminden yoksun toplumsal talep ve ihtiyaçlarn yok sayld, ンletiim ve enformasyonun tek yönlü yaand, farkl ses ve bilgiye asla tahammül edilmedii bir yaam biçiminin yürürlüe konulacan,  anayasa deiikliinden yani referandum öncesi mevcut uygulamalardan da görmek mümkündür.

Hiçbir dönem olmadk kadar ayrmclk ve ötekiletirme yaanacaktr.

Getirilmek istenen rejime ball ve aidiyeti tescil edilmeyen hiç kimsenin, yani biat etmeyenin temel vatandalk haklarndan eit biçimde yararlanmas mümkün olmayacaktr. Eitim, istihdam mülkiyet, adalet güvenlik, konusunda ciddi ötekiletirmelerin yaanacan bu günkü keyfi kayyum atamalarndan gözalt tutuklama ihraç, KHK uygulamalarndan görmek mümkündür. 15 yllk iktidar döneminde çözülmeyen temel sorunlarn referandum propagandas olarak “hemen çözülecektir” biçimindeki açklamalarn hiçbir karl bulunmamaktadr. Kürt, alevi emek, kadn, Mülteci, d politika sorunlar sava ve iddet, inkâr ve yok etme, yok saymaya dayal yaklamlarla basklanacaktr.

Yeni rejim söylemde ンslami kalp ta olduu dilendirilecek ancak ンslam’n devrimci, eitlikçi, hümanist, barçl ve ahlaki deerlerinden yoksun olacaktr.

Bu gün bu noktaya gelinmesini sadece mevcut iktidarn arzu ve çabalaryla ifade etmek doru bir tanmlama olmayacaktr. ンktidar kadar seksen yllk laik Cumhuriyetçi elitlerin de günah büyüktür.  Çünkü yününü batya çeviren cumhuriyetçiler evrensel anlamda batnn demokratik deerlerini özümseyip bir rejimi ihdas etme yerine vesayetçi, toplumsal deer ve inançlara düman, ülkenin temel sorunlar hukuk ve adalet ilkeleri dorultusunda çözme yerine, baskc inkârc bir tutumu esas alarak ülkeyi yönetmeye çalarak bugünkü koularn da hazrlaycs oldular. Zaten dünün cumhuriyetçilerinin önemli bir kesiti ile bugünün bakanclarn temel anlay arasnda pek bir fark bulunmamakta, hatta ortak anlay devam etmektedir.

Top
サソ